Νομική σημείωση

Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη και πλοήγηση στις σελίδες του δικτυακού αυτού τόπου, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του, ως εκάστοτε ισχύουν. Αν ωστόσο δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων, παρακαλείσθε να απέχετε από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ δύναται να τροποποιεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις σε κάθε περίπτωση που θεωρεί αυτό αναγκαίο και άνευ προειδοποιήσεως, για τον λόγο δε αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό μας τόπο και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή παρακαλείσθε να απέχετε από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Άρνηση ευθυνών

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο σύνολό του παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς κανενός είδους εγγύηση από τον ιδιοκτήτη του, ρητώς εκπεφρασμένη ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεπαγόμενη. Ο ιδιοκτήτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος ή απαλλαγμένη από ιούς (viruses), ή άλλα παρόμοια επιβλαβή λογισμικά ή στοιχεία, λειτουργία αυτού ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων ή διακομιστών (servers) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Επίσης, ουδεμία εγγύηση ή υπόσχεση παρέχεται, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά με την αρτιότητα, πληρότητα, επάρκεια, ορθότητα, αξιοπιστία ή ακρίβεια και γενικά την εμπορικότητα ή την καταλληλότητα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου για συγκεκριμένο σκοπό ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Σε καμία περίπτωση το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ δεν ευθύνεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αποκλειόμενης ακόμη και τούτης της ελαφράς αμέλειας, για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από την εμπιστοσύνη που ο επισκέπτης έδειξε σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε κατά παραπομπή ιστοσελίδας (linked webpage) ή από οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ή εν γένει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου αυτού.

Παρότι το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ έχει μεριμνήσει ώστε οι παρεχόμενες μέσω της παρούσας διαδικτυακής παρουσίας του πληροφορίες, να είναι έγκυρες και αξιόπιστες, τονίζεται ωστόσο, ότι σε καμία περίπτωση το εν λόγω πληροφοριακό υλικό, που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν υποκαθιστά την παροχή ειδικών συμβουλών επί θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του, δηλαδή σχετικών με την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και εκπαίδευσης.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του διαδικτυακού αυτού τόπου και αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ή των τρίτων νομίμων δικαιούχων τους. Ως εκ τούτου, προστατεύονται κατά τις οικείες διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα οποιωνδήποτε περιεχομένων (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα) ή δεδομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων που εμπεριέχονται στο δικτυακό αυτό τόπο. Παρέχεται ωστόσο στους χρήστες της ιστοσελίδας μας η δυνατότητα της μεμονωμένης αποθήκευσης, στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενός και μόνο αντιγράφου τμημάτων του περιεχομένου, που ειδικώς επιτρέπεται να τα «κατεβάσουν» (download), για προσωπική και μόνο χρήση και οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι μεταβιβάζεται κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ότι παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης αυτών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατά τ’ ανωτέρω αναφερθέντων τμημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή χρήση τους για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ενημερώνει τους χρήστες που επιθυμούν να αποστείλουν ή να παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, φωτογραφίες, εικόνες, κείμενα και εν γένει πληροφοριακό υλικό, είτε προς δημοσίευση στον δικτυακό μας τόπο, είτε για άλλη χρήση, ότι τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν σε κάθε περίπτωση στους χρήστες αυτούς και δεν μεταβιβάζονται στον δημιουργό του ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, ο οποίος όμως διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα κάτωθι δικαιώματα επί του εν λόγω οποιασδήποτε μορφής πληροφοριακού υλικού, τα οποία και του παραχωρεί ο χρήστης που το αποστέλλει:

Να δημοσιεύσει ή να μην δημοσιεύσει το πληροφοριακό αυτό υλικό στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, οφείλοντας ωστόσο σε κάθε περίπτωση δημοσίευσης, να αναφέρει επί της σχετικής σελίδας και με όποιον τρόπο θεωρεί ως πλέον καταλληλότερο, την πηγή προέλευσης της πληροφορίας.

Να διασκευάζει ή τροποποιεί το εν λόγω υλικό κατά βούληση, σύμφωνα και σε συνάρτηση με τυχόν σχετικές πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές.

Να αναφέρει ως πηγή του υλικού αυτού, εκτός από τον χρήση από τον οποίο προέρχεται, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προσέφερε πληροφορίες με αποτέλεσμα την τροποποίηση του ίδιου αυτού πληροφοριακού υλικού.

Χρήστες που παρείχαν υλικό στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να δηλώσουν ότι επιθυμούν την αφαίρεση του υλικού αυτού και μόνον αυτού, ήτοι όπως ακριβώς αυτό αρχικώς εστάλη από τους ίδιους στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ.

Κάθε χρήστης που παραχωρεί στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδέχεται τους παρόντες όρους, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας ως προς τις πηγές του υλικού το οποίο μας απέστειλε (οφείλει δηλαδή, σε περίπτωση που το υλικό δεν αποτελεί δικό του έργο, να έχει εξασφαλίσει την σχετική άδεια του νόμιμου δικαιούχου αυτού).

Χώρος δημόσιων συζητήσεων

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ διαθέτει χώρο δημόσιων συζητήσεων (forum) στον οποίο μπορεί ο κάθε χρήστης να συμμετέχει, αφού προηγουμένως εγγραφεί, προκειμένου να αναρτήσει υλικό που μπορεί να αποτελείται από κείμενα ή εικόνες ή συνδέσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και συνδυασμό αυτών. Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ απαγορεύει την χρήση του forum για εμπορικούς σκοπούς καθώς και την ανάρτηση ή διανομή στο forum οποιουδήποτε υλικού εμπεριέχει περιεχόμενο υβριστικό, διαφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, συκοφαντικό, απειλητικό, επικίνδυνο για τα ατομικά ή δημόσια δικαιώματα, καθώς και υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει ή να ενθαρρύνει την τέλεση ή απόπειρα τέλεσης παράνομων πράξεων και γενικότερα κάθε είδους μη νόμιμο υλικό καθώς και συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους με ανάλογο υλικό. Ο διαχειριστής του forum διατηρεί το δικαίωμα, αν υποπέσει στην αντίληψή του παραβίαση έστω και ενός εκ των παραπάνω όρων, να αφαιρεί, χωρίς προειδοποίηση, στο σύνολό του ή εν μέρει, το αντίστοιχο υλικό και να απενεργοποιεί ή να διαγράφει τον λογαριασμό του χρήστη που το ανάρτησε, χωρίς ωστόσο το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ να μπορεί να εγγυηθεί ότι η εν λόγω παρέμβαση θα είναι άμεση. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτα πρόσωπα από δημοσίευση ή ανάρτηση υλικού στην οποία προέβησαν.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ δεν επεξεργάζεται, ούτε καταγράφει προσωπικά δεδομένα ή συνήθειες των επισκεπτών του και ως εκ τούτου δεν τηρεί κανενός είδους αρχείο εμπεριέχον οτιδήποτε από τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, για των οποίων την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται.

Κατά την επίσκεψή σας στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, οι σελίδες στις οποίες πλοηγείστε, μαζί με τα «cookies» (μικρά αρχεία κειμένου) που τυχόν περιέχουν αυτές, εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα «cookies» χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίζεται ο υπολογιστής σας, με σκοπό τη διασφάλιση των προνομίων πρόσβασής σας στις σελίδες ή/και υπηρεσίες εκείνες του διαδικτυακού μας τόπου που απαιτούν χρήση κωδικού πρόσβασης ή καταμέτρηση επισκεπτών. Τα «cookies» δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, ενώ «ανοίγουν» και «κλείνουν» κατά την είσοδο και έξοδό σας από το διαδικτυακό μας τόπο. Έχετε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των «cookies», να ειδοποιείστε όταν εκδίδεται ένα «cookie», ή να απορρίπτετε την εγκατάσταση των «cookies».

Η διεύθυνση που σας παρέχει ο δικτυακός παροχέας σας (IP address), μέσω της οποίας ο υπολογιστής σας αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατ' επέκταση στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, καταγράφεται μόνο για στατιστικούς λόγους και για την επίλυση προβλημάτων σε τεχνικό επίπεδο.

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ περιλαμβάνει παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες, μέσω συνδέσμων (links) ή διαφημιστικών εικονιδίων (banners). Η καταχώρηση αυτών των παραπομπών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αποδοχή, υιοθέτηση ή έστω και απλή γνώση του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία που τυχόν προκληθεί σε σας από την χρήση ή αδυναμία χρήσης των εν λόγω κατά παραπομπή ιστοσελίδων.

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, εγκυρότητα του περιεχομένου, πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ποιότητα ή πληρότητα των υπηρεσιών των κατά παραπομπή ιστοσελίδων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας προς τους αρμοδίους διαχειριστές αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με την χρήση του δικτυακού αυτού τόπου, θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.